Quy định về bảo mật thông tin

Các câu trả lời của bạn sẽ được dùng với mục đích thống kê và phân tích thông tin. Chúng tôi có thể công bố những phản hồi và dữ liệu của các bạn, nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết nguồn thông tin mà bạn cung cấp khi chưa có sự chấp thuận của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng theo đúng chuẩn mực của Hội đồng Anh. Chúng tôi sẽ không bán hay tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ một cơ quan nào khác với mục đích thương mại.

Hội đồng Anh sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo đúng luật pháp Vương quốc Anh và chính sách riêng của Hội đồng Anh. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng luật riêng tư đối với những thông tin trên mạng của đất nước các bạn sẽ bảo vệ tương tự như luật pháp Vương quốc Anh.

Theo luật Bảo mật thông tin của Vương quốc Anh, bạn có quyền yêu cầu một bản sao thông tin về bạn mà chúng tôi đang nắm giữ và việc này sẽ mất một số chi phí và bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những điểm chưa chính xác trong thông tin đó. Nếu bạn cần thêm thông tin về vấn đề này, xin liên hệ với Hội đồng Anh tại địa phương: (http://www.britishcouncil.org/home-contact-worldwide.htm) hoặc Ban Bảo mật thông tin theo địa chỉ thư điện tử: . Hoặc truy cập trang web chúng tôi: (www.britishcouncil.org/home-data-protection)

Thuoc Giam Can Best Slim Beautiful Slim Body Perfect Slim Slimfit USA